🖼️
🖼️
  • Ace Translator Công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ
  • Ace Translator 9.3.3 sẽ liên kết với sức mạnh của những động server dịch ngôn ngữ trên Internet, và cho phép bạn dễ dàng dịch những nội dung Web, những bức thư, chuyện tán gẫu, và những email giữa những ngôn ngữ Quốc tế chính.
  • Xếp hạng: 4 15 Phiếu bầu