🖼️ Wasted World 0.8 Game sinh tồn chống lại ô nhiễm, chiến tranh, dịch bệnh

🖼️
  • Phát hành: Achrony
  • Ngày hậu tận thế đã đến, mang theo ô nhiễm, chiến tranh và dịch bệnh. Chơi game sinh tồn Wasted World với sứ mệnh giải cứu vùng đất hoặc… những gì mà ngày tận thế để lại.
  • windows Version: 0.8.0
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 64