🖼️
🖼️
  • Komodo Edit

    Phần mềm soạn thảo mã nguồn
  • Komodo Edit là phần mềm nguồn mở, một sản phẩm của ActiveState, phần mềm này được dựa trên Mozilla, sử dụng cùng framework của Firefox, điều này có nghĩa là Komodo hỗ trợ đa hệ điều hành mà không cần Java, và có các tính năng quen thuộc cũng như hệ thốn
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Komodo Edit for Linux

  • Komodo Edit 6 là phần mềm nguồn mở, một sản phẩm của ActiveState, phần mềm này được dựa trên Mozilla, sử dụng cùng framework của Firefox, điều này có nghĩa là Komodo hỗ trợ đa hệ điều hành mà không cần Java, và có các tính năng quen thuộc cũng như hệ thốn
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu