🖼️ Belvedere

🖼️
  • Phát hành: Adam Pash
  • Belvedere 0.5 “âm thầm” phân loại file theo tên, định dạng, dung lượng,… vào đúng các thư mục đã chỉ định. Nhờ đó dữ liệu trên ổ cứng trở nên ngăn nắp hơn.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 709