🖼️ Tiled 0.12 Công cụ thiết kế bản đồ game

🖼️
  • Phát hành: Adam Turk and Thorbjorn Lindeijer
  • Tiled là công cụ soạn thảo bản đồ game (tilemap) miễn phí, dễ sử dụng và vô cùng linh hoạt.
  • windows Version: 0.12.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.006