🖼️
🖼️
🖼️
 • Classic Menu for Access Điều chỉnh giao diện Access
 • Bạn đang dùng MS Office 2010/2013/2016/2019, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access là một giải pháp cho bạn.
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Classic Menu for Excel Điều chỉnh giao diện Excel
 • Bạn đang dùng MS Office 2010, 2013, 2016, 2019 bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Excel 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Excel là lựa chọn cần thiết.
 • Xếp hạng: 3 22 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Classic Menu for Excel 2007 Thêm menu cũ cho Excel 2017
 • Giao diện Ribbon mới của Office 2007 đã bỏ đi những menu quen thuộc File, Edit, và các thanh công cụ truyền thống của những dòng Office trước. Điều này gây nên khó khăn cho người khi khả năng tuỳ biến ứng dụng Office 2007 không được như bản Office 2003.
 • Xếp hạng: 4 24 Phiếu bầu
🖼️
 • Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 (32 bit)
 • Nếu bạn đã dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Office Standard 2010, hoặc bị thất vọng bởi phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon, Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Classic Menu for Office 2007
 • Classic Menu for Office 2007 là một ứng dụng hiển thị menu và thanh công cụ của Office 2007.
 • Xếp hạng: 4 18 Phiếu bầu
🖼️
 • Classic Menu for Excel 2010 (32 bit)
 • Bạn đang dùng MS Office 2010, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Excel 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Excel 2010 là một giải pháp cho bạn tiế
 • Xếp hạng: 4 11 Phiếu bầu
🖼️
 • Classic Menu for Access 2010 (64 bit)
 • Bạn đang dùng MS Office 2010, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access 2010 là một giải pháp cho bạn t
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
Có tất cả 21 phần mềm.