🖼️
  • HTMLRunExe
  • HTMLRunExe giúp tạo file thực thi exe cho toàn bộ file HTML mà bạn có. Trước khi tạo bạn có nhiều lựa cho việc hiển thị sau khi chuyển đổi như có bật Script, ảnh động, nhạc hay không.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu