🖼️
  • Android-Sync Đồng bộ giữa thiết bị Android và máy tính
  • Android-Sync là công cụ đồng bộ hóa dữ liệu từ thiết bị Android sang máy tính cá nhân. Ứng dụng này đồng bộ các thông tin liên lạc, lịch, công việc và ghi chú Outlook với thiết bị Android qua dây cáp USB.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu