🖼️ Shake - Screen Off for Android 10.3 Tắt màn hình điện thoại và khóa máy

🖼️
  • Phát hành: AndroidDev Team
  • Shake - Screen Off là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn tắt màn hình điện thoại và khóa máy một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn bằng cách lắc nhẹ máy.
  • android Version: 10.3
  • Đánh giá: 56
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 11.528