🖼️
  • Transmiti Phần mềm dịch văn bản
  • Nếu có một file tài liệu tiếng nước ngoài được lưu trữ trên máy tính, để dễ dàng hiểu được nó bạn cần phải dịch nó sang ngôn ngữ “bản xứ” của bạn.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu