🖼️ PstServer for Mac 2.0 Đọc tin nhắn lưu trong các file .PST

🖼️
  • Phát hành: Arrow Bit
  • Cho phép chương trình email yêu thích của bạn có thể đọc các message được lưu trong các file .PST của Microsoft Outlook. PstServer sẽ hoạt động trong background và cung cấp thông tin của folder và message vào chương trình email của bạn...
  • mac Version: 2.0.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.749