🖼️
  • Avvenu Access n Share Hỗ trợ tìm kiếm file
  • Avvenu dễ sử dụng và hỗ trợ đầy đủ tính năng cần thiết nên rất thích hợp cho người dùng thông thường: bạn có thể nhanh chóng duyệt qua hoặc tìm kiếm tập tin, chia sẻ tập tin và thư mục.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu