🖼️ Beelinguapp cho iOS 1.28 Ứng dụng học ngoại ngữ kèm sách âm thanh

🖼️
  • Phát hành: Beelinguapp UG
  • Beelinguapp cho iOS là ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí trên iPhone và iPad. Với 13 loại ngôn ngữ phổ biến nhất, bạn có thể chọn bất cứ thứ tiếng nào để vừa học vừa chơi với sách âm thanh, đọc và nghe văn bản song song 2 ngôn ngữ cùng một lúc và nhiều hơn nữa.
  • ios Version: 1.28