🖼️
  • XStandard Zip Component 2.5
  • XStandard Zip Component – nén và giải nén file/ thư mục bằng việc sử dụng các dòng mã đơn và các thành phần miễn phí. Thành phần này có thể sử dụng cả trong các môi trường hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình như: Active Server Pages, Windows Scripting Host, Vis
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu