🖼️ Cadria Item Shop Game RPG chế tạo vũ khí dễ thương

🖼️
  • Phát hành: BEST KIRIN GLOBAL LIMITED
  • Cadria Item Shop là game mô phỏng dễ thương, trong đó nhiệm vụ của bạn là chế tạo các vật phẩm huyền thoại, thuê anh hùng và mở rộng cửa hàng để xây dựng lại thị trấn.
  • windows