🖼️ SgfEditor 1.05 Đọc và tạo file SGF miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Billchi
  • SgfEditor là phần mềm đọc và viết các file *.sgf, chỉnh sửa cây trò chơi, v.v... Nó sở hữu một số lệnh hữu ích để nhận xét trò chơi, bao gồm cả việc lưu trong chế độ xem ngược để gửi một bản sao đến đối thủ. Bạn cũng có thể sử dụng SgfEditor như một bàn cờ vây để chơi game.
  • windows Version: 1.05
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 256