🖼️ TotalFinder cho Mac 1.12 Phần mềm tìm kiếm dữ liệu tốt nhất

🖼️
  • Phát hành: Binary Age
  • TotalFinder cho Mac là phần mềm tìm kiếm dữ liệu mạnh mẽ và tiện ích. TotalFinder cho Mac cho phép người dùng sử dụng trình tìm kiếm kép và tận dụng tối đa tính năng Visor trong Finder của hệ điều hành Mac OS X.
  • mac Version: 1.12.3