🖼️
  • OrgScheduler LAN

  • OrgScheduler LAN là hệ thống lập lịch hữu ích trên mạng. Cách dễ dàng cho mọi người có bộ lập lịch trên mạng trong vài phút.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Magic Whiteboard

  • Magic Whiteboard là một chương trình học vẽ đầy màu sắc, được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em. Nó được biết đến với tính năng vẽ, cũng như chơi đồ chơi và tạo đồ vật bằng tay giúp phát triển tư duy và lôgic của trẻ
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu