🖼️
  • LockMagic Nén và mã hóa file
  • LockMagic là một tiện ích cho phép người dùng có thể truy cập và chia sẻ các file mã hóa bằng cách sử dụng địa chỉ email – không cần nhớ mật khẩu hay phải ghi chúng ra.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu