🖼️ sysinternals VMMap 3.11 Quản lý thông tin của bộ nhớ

🖼️
  • Phát hành: Bryce Cogswell and Mark Russinovich
  • VMMAP là một tiện ích có khả năng phân tích bộ nhớ ảo, vật lý của hệ thống và xác định các sự cố xảy ra với nó. Quá trình sử dụng bộ nhớ được thể hiện qua các đồ thị và một bản tóm tắt các thông tin chi tiết của bộ nhớ.
  • windows Version: 3.11
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 467