🖼️
  • Yahoo master (32-bit)

  • Yahoo Master sẽ cung cấp thêm nhiều “đồ chơi” thú vị cho Yahoo! Messenger 10: trả lời tin tự nhắn động (bao gồm gửi danh ngôn), chống tin nhắn rác, kiểm tra nick ẩn,…
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu