🖼️ Ferdinand’s Flowers Mod Mod bổ sung hơn 100 loài hoa mới vào Minecraft

🖼️
  • Phát hành: c0_0ry
  • Ferdinand’s Flowers Mod 1.12.2 là Minecraft Mod bổ sung nhiều loài hoa tuyệt đẹp vào thế giới mở Minecraft. Cụ thể, Ferdinand’s Flowers Mod thêm 108 loài hoa mới, 32 loại màu nhuộm mới, các khối gạch và phiến đá nhuộm màu, 16 màu thủy tính mới.
  • windows