🖼️ TestDisk & PhotoRec 6.14 Phục hồi dữ liệu đã xóa

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • TestDisk và PhotoRec là các phần mềm miễn phí cho việc phục hồi dữ liệu. TestDisk và PhotoRec là các công cụ mạnh chạy trên nhiều hệ điều hành (Windows, DOS, Vista, Linux, MacOS,…)
 • windows Version: 6.14
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.992

🖼️ CmosPwd for Linux

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • Với CmosPwd 5.0, bạn có thể sao lưu, phục hồi, xóa mật khẩu CMOS.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407

🖼️ CmosPwd

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • Với CmosPwd 5.0, bạn có thể sao lưu, phục hồi, xóa mật khẩu CMOS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.530

🖼️ TestDisk & PhotoRec for Mac

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • TestDisk và PhotoRec là các phần mềm miễn phí cho việc phục hồi dữ liệu. TestDisk và PhotoRec là các công cụ mạnh chạy trên nhiều hệ điều hành (Windows, DOS, Vista, Linux, MacOS,…).
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 870

🖼️ TestDisk & PhotoRec for Linux

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • TestDisk và PhotoRec là các phần mềm miễn phí cho việc phục hồi dữ liệu. TestDisk và PhotoRec là các công cụ mạnh chạy trên nhiều hệ điều hành (Windows, DOS, Vista, Linux, MacOS,…)
 • linux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 623

🖼️ TestDisk & PhotoRec for Windows

🖼️
 • Phát hành: Christophe GRENIER
 • TestDisk và PhotoRec là các phần mềm miễn phí cho việc phục hồi dữ liệu. TestDisk và PhotoRec là các công cụ mạnh chạy trên nhiều hệ điều hành (Windows, DOS, Vista, Linux, MacOS,…)
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.398