🖼️ GS-Calc 17.0 Phần mềm bảng tính đa năng

🖼️
  • Phát hành: Citadel5
  • GS-Calc là phần mềm bảng tính, cho phép người dùng theo dõi các khoản chi tiêu và thu nhập, doanh số cũng như chỉnh sửa nhanh tài liệu và cơ sở dữ liệu.
  • windows Version: 17.0.2.0