🖼️
  • Pogoplug for Linux
  • Với Pogoplug, bạn không cần phải đem theo lỉnh kỉnh các ổ cứng USB trong người, chỉ cần để chúng tại nhà hoặc văn phòng, cắm tất cả vào máy Pogoplug
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Pogoplug for Mac
  • Với Pogoplug 3.0.1 for Mac, bạn không cần phải đem theo lỉnh kỉnh các ổ cứng USB trong người, chỉ cần để chúng tại nhà hoặc văn phòng, cắm tất cả vào máy Pogoplug
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Pogoplug
  • Với Pogoplug 3.0.3, bạn không cần phải đem theo lỉnh kỉnh các ổ cứng USB trong người, chỉ cần để chúng tại nhà hoặc văn phòng, cắm tất cả vào máy Pogoplug
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu