🖼️ CNS Accounting Professional 2014 Quản trị nguồn lực doanh nghiệp

🖼️
  • Phát hành: CNS
  • Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất.
  • windows Version: 2014
  • Đánh giá: 336
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 68.361