🖼️ Exploding Mobs Mod Mod mob nổ tung sau khi chết

🖼️
  • Phát hành: CodeShaper
  • Exploding Mobs Mod là Minecraft Mod thay đổi cách mà mob hy sinh trong cuộc chiến. Cụ thể, sau khi bị tiêu diệt, mob sẽ nổ tung thành nhiều mảnh trong không khí.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 69