🖼️ Software Inc. Early Access Game quản lý công ty phần mềm

🖼️
  • Phát hành: Coredumping
  • Chơi game Software Inc. để xây dựng và thiết kế các tòa nhà, tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên cũng như lên phương án chiến thuật phát triển doanh nghiệp bên vững.
  • windows Version: Early Access