🖼️ SimpleSYN Standard 3.5 Đồng bộ Microsoft Outlook trên nhiều máy tính

🖼️
  • Phát hành: Creativbox
  • SimpleSYN là một chương trình đơn giản hỗ trợ người dùng đồng bộ MS Outlook trên tất cả máy tính Windows của mình rất nhanh chóng và hiệu quả. Quá trình đồng bộ này sẽ được thực hiện thông qua mạng một cách tự động và hoạt động âm thầm trong background.
  • windows Version: 3.5.6314