🖼️
  • NFO Creator
  • Các tệp NFO được dùng để lưu trữ các thông tin văn bản (giống như file text) nhưng với hình ASCI.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu