🖼️ DaisyDisk for Mac 3.0 Quản lý và dọn dẹp ổ cứng

🖼️
  • Phát hành: DaisyDisk
  • DaisyDisk là một tiện ích dùng để dọn dẹp ổ cứng, xoá các tập tin rác, tối ưu hoá hệ thống và cải thiện tốc độ làm việc cho Mac OS X.
  • mac Version: 3.0.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 471