🖼️ ComputerCraft Mod Mod lập trình máy tính

🖼️
  • Phát hành: Dan200
  • ComputerCraft Mod cho phép bạn xây dựng hệ thống máy tính và Turtle Robot trong game để viết chương trình thông qua ngôn ngữ lập trình Lua.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.083