🖼️ Darq Software Transmute 2.8 Đồng bộ hóa bookmarks giữa các trình duyệt

🖼️
  • Phát hành: Darq Software
  • Một trong những tính năng nổi bật nhất của mỗi trình duyệt là Bookmarks - cho phép người dùng dễ dàng lưu lại những liên kết hay để có thể nhanh chóng truy cập vào lần sau.
  • windows Version: 2.8
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.086