🖼️
  • SynchQt

  • SynchQt 1.0.0 Alpha là một chương trình đồng bộ hóa tập tin dựa trên bộ công cụ Qt, là bản di động trên tất cả các hệ điều hành: Windows, Linux, Mac. Nó có thể là một giải pháp sao lưu đơn giản đáng tin cậy cho các tập tin của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • PhotoResizerQt

  • PhotoResizerQt là một ứng dụng nhỏ, đơn giản nhưng vô cùng tiện lợi, nó giúp bạn thay đổi kích thước một hoặc một số hình ảnh một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu