🖼️
  • Darik's Boot and Nuke 2.0

  • Hầu như mọi dữ liệu nhạy cảm trong cuộc sống của bạn như thông tin, mật khẩu tài khoản ngân hàng hay các dịch vụ tài chính, địa chỉ, số điện thoại,… đều được lưu trữ trên máy tính
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu