🖼️
  • Loader for Mac
  • Nhập nhạc, hiệu ứng âm thanh, đồ họa, hoặc các bộ phim vào Final Cut Pro là công việc hầu hết những biên tập viên phải làm rất nhiều lần trong ngày.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu