🖼️ Gmail Sender Icons 1.0 Tiện ích thêm biểu tượng vào thư trong Gmail

🖼️
  • Phát hành: Digital Inspiration
  • Gmail Sender Icons là tiện ích mở rộng của Chrome giúp hiển thị các biểu tượng đẹp mắt dành cho các thư trong Gmail để người dùng dễ dàng phân biệt và tìm thấy các thư quan trọng.
  • windows Version: 1.0