🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Awesome Screenshot 1.2.5.3
  • Bạn đang viết một bài báo và cần chụp lại màn hình trang web, hay bạn đang hướng dẫn cho phụ huynh cách sử dụng webmail, cũng có thể bạn phát hiện ra một điều gì đó rất tuyệt trên trang web và muốn lưu lại những hình đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu