🖼️ MacZip for Mac

🖼️
  • Phát hành: Dirk Haase
  • MacZip là công cụ miễn phí bao gồm cả tính năng Zip (dành cho nén) và UnZip (dành cho việc giải nén). MacZip có thể nén các file dành cho các hệ điều hành sau: Unix, VMS, MS-DOS, OS/2, Windows NT, Minix, Atari, Macintosh, Amiga, và Acorn RISC OS...
  • mac
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.620