🖼️ Protect Me! 2010 1.01 Chuyển file và thư mục thành file thực thi .exe

🖼️
  • Phát hành: DiSTANTX
  • Chỉ với vài thao tác đơn giản, Protect Me! 2010 sẽ biến file với định dạng bất kỳ hoặc thư mục chứa những file quan trọng thành một file thực thi (*.exe) được cài mật khẩu bảo vệ.
  • windows Version: 2010 1.01
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.093