🖼️
🖼️
  • Web to PDF for Android

    Lưu trang web thành tập tin PDF
  • Web to PDF là công cụ cho phép bạn lưu trang web như một tập tin PDF và truy cập nó bất cứ lúc nào. Bạn có thể chia sẻ hoặc xem file PDF offline bất cứ lúc nào. Web to PDF là add-on dành riêng cho Dolphin Browser HD.
  • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu