🖼️ Mindly cho Android 1.9 Vẽ sơ đồ tư duy kiểu hành tinh thu nhỏ

🖼️
  • Phát hành: dripgrind
  • Mindly for Android là một ứng dụng hữu ích, cho phép bạn lập ra một sơ đồ tư duy từ các khối tròn nhiều màu sắc, giúp bạn tổ chức thông tin một cách dễ dàng, suy nghĩ logic và ghi nhớ lâu hơn.
  • android Version: 1.9