🖼️ Duckcapture

🖼️
  • Phát hành: DuckLink
  • DuckCapture đi kèm với bốn chế độ chụp mà làm cho việc chụp màn hình dễ dàng.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 836