🖼️ Easy Calendar Maker 1.31 Tạo lịch đẹp từ ảnh số

🖼️
  • Phát hành: Easy Calendar Maker
  • Easy Calendar Maker cho phép bạn tạo những tờ lịch từ những tấm hình của mình, có thể dễ dàng đưa ngày, tháng, năm, những tiêu đề... lên những tấm hình ấy, để rồi từ đó có thể in ra, hoặc xuất thành những file làm hình nền cho máy tính.
  • windows Version: 1.31
  • Đánh giá: 17
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 37.599