🖼️ EverSync 7.6 Đồng bộ hóa dấu trang

🖼️
  • Phát hành: Everhelper
  • EverSync là tiện ích mở rộng trên Chrome với tính năng đồng bộ thông tin các trang đánh dấu và FVD Speed Dials của người dùng trên trình duyệt Chrome và cả Firefox.
  • windows Version: 7.6.1