🖼️
  • EvoCam for Mac
  • EvoCam là một phần mềm webcam nền tảng dành cho Mac OS X. Người dùng có thể sử dụng EvoCam để đăng tải một webcam với khả năng truyền video, hiển thị và ghi video từ camera mạng và video máy chủ...
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
  • EvoBarcode for Mac
  • Không giống với các máy quét mã vạch laser, EvoBarcode hoạt động bằng cách nắm bắt video từ camera của bạn và phân tích các khung để tìm kiếm mã vạch...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • EvoLV for Mac
  • EvoLV là một ứng dụng truyền video trực tiếp dành cho Mac OS X, sử dụng chuẩn truyền H.264 video và AAC audio. Với hỗ trợ dành cho cả RTSP over HTTP và HTTP Live Streaming...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu