🖼️
  • Exces
  • Exces thực hiện quá trình tạo mật khẩu nhằm bảo vệ các file và dữ liệu của người dùng. Bạn sẽ bắt đầu bằng việc tìm file cần đặt mật khẩu, điền mật khẩu và khóa dữ liệu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu