🖼️ Findo Web hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu nhanh trên dịch vụ lưu trữ đám mây

🖼️
  • Phát hành: Findo
  • Findo là trợ lý tìm kiếm thông minh tất cả các dữ liệu cá nhân lưu trên những tiện ích lưu trữ như đám mây, notebook, Dropbox, Evernote, Gmail, Outlook, Slack,... theo mô tả người dùng ngay trên cùng một trình duyệt.
  • web