🖼️ Shared Groups 5.4 Chia sẻ danh bạ Gmail

🖼️
  • Phát hành: Floreysoft
  • Shared Groups là ứng dụng chia sẻ danh bạ Gmail với người dùng khác, tạo thành các nhóm chia sẻ rất nhanh chóng và đơn giản.
  • windows Version: 5.4

🖼️ Editey online Tạo, chỉnh sửa HTML, CSS trên Google Drive

🖼️
  • Phát hành: floreysoft
  • Editey là trình soạn thảo code đơn giản cho Google Drive. Nó cho phép bạn tạo mới HTML, JavaScipt hay CSS ngay từ menu Create dựa trên một số mẫu có sẵn.
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 57