🖼️ Ford Owners cho Android 1.0 Ứng dụng chủ sở hữu xe Ford trên Android

🖼️
  • Phát hành: Ford
  • Ford Owners cho Android là ứng dụng giúp chủ sở hữu xe Ford hiểu thêm tính năng, cũng như cơ chế hoạt động trên chiếc xe của mình. Nhờ đó sẽ biết được bộ phận nào trên chiếc xe cần được bảo dưỡng.
  • android Version: 1.0.7

🖼️ Ford Owners cho iOS 1.0 Ứng dụng chủ sở hữu xe Ford trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: Ford
  • Ford Owners cho iOS giúp chủ sở hữu xe Ford hiểu thêm về các tính năng, cũng như cơ chế hoạt động trên chiếc xe của mình.
  • ios Version: 1.0.7